Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, a także ochronę Państwa danych osobowych, Urząd Gminy w Brańszczyku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 45 (07-221 Brańszczyk), informuje że:
⇒ w związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy dane osobowe interesantów Urzędu, klientów, pracowników, współpracowników, wykonawców lub partnerów i ich pracowników;
⇒ zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
⇒ dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne;
⇒ zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
⇒ zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO (więcej informacji poniżej);
⇒ w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie listownej na podany adres zamieszkania.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo dowiedzieć się szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych* względem:

⇒ osób wskazanych do kontaktu w razie wypadku – Ogólna Klauzula Informacyjna Urzędu Gminny,
⇒ osób mogących znajdować się na terenie monitorowanym – Monitoring,
⇒ kandydatów do pracy – Rekrutacja,
⇒ osób wskazanych do kontaktu w razie wypadku – Osoby wskazane do kontaktu,
⇒ naszych dostawców, wykonawców i ich pracowników – Dostawcy i wykonawcy,
⇒ podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych – Postępowanie ofertowe,
⇒ nadawców korespondencji elektronicznej – Korespondencja elektroniczna,
⇒ osób ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny – Karta Dużej Rodziny,
⇒ osób składających skargę – Skarga obywatela,
⇒ osób składających wnioski – Wniosek obywatela,
⇒ osób składających wnioski o dopisanie do spisu wyborców – Dopisanie do spisu wyborców,
⇒ osób składających informacje o wyrobach zawierających azbest – Zgłoszenie azbestu,
⇒osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – Opróżnienie zbiorników
⇒ osób składających wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Inwestycja celu publicznego,
⇒osób składających wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za wycięcie drzew i krzewów – Rozłożenie na raty opłaty,
⇒osób składających wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne – Podział nieruchomości,
⇒ osób składających wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Wypis i wyrys,
⇒ osób składających wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów – Rejestr gruntów,
⇒ osób składających wniosek o dzierżawę gruntu –Dzierżawa gruntu,
⇒ osób składających wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę – Odszkodowanie za grunt,
⇒ osób składających wniosek o najem lokalu mieszkalnego –Najem lokalu mieszkalnego,
⇒ osób składających wniosek o najem lokalu zamiennego – Najem lokalu zamiennego,
⇒ osób składających wniosek o regulację tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę – Tytuł prawny do lokalu.
⇒ osób zgłaszających swój udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Brańszczyk – Debata - zgłoszenie
⇒ osób udzielających poparcia osobie biorącej udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Brańszczyk – Debata - poparcie
⇒ osób w związku z nagrywaniem i transmisją dźwięku i obrazu podczas obrad Sesji Rady Gminy Brańszczyk – Sesja
⇒ osób składających wniosek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Odpady
⇒ osób w związku z realizacją obowiązków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Klazula Komisja Alkoholowa
⇒ osób składających wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego lub stypendium – Stypendium
⇒ obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL i prowadzeniem Ministra Informatyzacji Rejestru Obywateli Ukrainy – PESEL UA
⇒ osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez system rejestracji rozmów telefonicznych – Nagrywanie rozmów telefonicznych
⇒ przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – Zastrzeżenie numeru PESEL
⇒ przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – Centralny Rejestr Wyborców


Ponadto na stronie można znaleźć informacje:

⇒ o powołaniu Inspektora Ochrony Danych – przeczytasz tutaj,
⇒ o prawach osób fizycznych – przeczytasz tutaj,
⇒ o tym jak przetwarzamy dane użytkowników strony internetowej www.branszczyk.pl – Regulamin strony.

* Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.


Wytworzył:Kamil Ginko, data: 21.07.2017 r., godz. 13.01
Wprowadził:Kamil Ginko, data: 21.07.2017 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 05.03.2024 r., godz. 11.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2024 r., godz. 11.16Patryk RajchenbachEdycja strony
05.03.2024 r., godz. 11.14Patryk RajchenbachEdycja strony
04.12.2023 r., godz. 16.27Patryk RajchenbachEdycja strony
21.11.2023 r., godz. 11.32Patryk RajchenbachEdycja strony
15.06.2023 r., godz. 12.56Patryk RajchenbachEdycja strony
15.06.2023 r., godz. 12.55Patryk RajchenbachEdycja strony
16.03.2022 r., godz. 14.30Patryk RajchenbachEdycja strony
16.03.2022 r., godz. 14.28Patryk RajchenbachEdycja strony
16.03.2022 r., godz. 14.16Patryk RajchenbachEdycja strony
16.03.2022 r., godz. 14.15Patryk RajchenbachEdycja strony
18.01.2022 r., godz. 12.40Ewa SwulińskaEdycja strony
18.01.2022 r., godz. 12.05Ewa SwulińskaEdycja strony
18.01.2022 r., godz. 11.46Ewa SwulińskaEdycja strony
06.07.2020 r., godz. 15.49Ewa SwulińskaEdycja strony
06.07.2020 r., godz. 15.44Ewa SwulińskaEdycja strony
06.07.2020 r., godz. 15.42Ewa SwulińskaEdycja strony
06.07.2020 r., godz. 15.40Ewa SwulińskaEdycja strony
06.07.2020 r., godz. 15.39Ewa SwulińskaEdycja strony
06.07.2020 r., godz. 15.35Ewa SwulińskaEdycja strony
03.07.2020 r., godz. 11.22Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.25Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.23Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.22Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.17Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.15Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.11Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.10Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.08Ewa SwulińskaEdycja strony
30.06.2020 r., godz. 15.06Ewa SwulińskaEdycja strony
29.06.2020 r., godz. 11.21Ewa SwulińskaEdycja strony
29.06.2020 r., godz. 11.20Ewa SwulińskaEdycja strony
29.06.2020 r., godz. 11.09Ewa SwulińskaEdycja strony
29.06.2020 r., godz. 10.52Ewa SwulińskaEdycja strony
29.06.2020 r., godz. 10.48Ewa SwulińskaEdycja strony
29.06.2020 r., godz. 09.38Ewa SwulińskaEdycja strony
26.06.2020 r., godz. 13.12Ewa SwulińskaEdycja strony
26.06.2020 r., godz. 13.07Ewa SwulińskaEdycja strony
26.06.2020 r., godz. 13.04Ewa SwulińskaEdycja strony
26.06.2020 r., godz. 12.29Ewa SwulińskaEdycja strony
04.09.2019 r., godz. 15.26Aneta MikołajczykEdycja strony
04.09.2019 r., godz. 15.25Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.40Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.40Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.39Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.24Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.24Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.24Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.20Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.19Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.15Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.13Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.12Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.09Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.08Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.06Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 12.04Aneta MikołajczykEdycja strony
03.09.2019 r., godz. 11.49Aneta MikołajczykEdycja strony
02.09.2019 r., godz. 14.56Aneta MikołajczykEdycja strony
02.09.2019 r., godz. 14.52Aneta MikołajczykEdycja strony
02.09.2019 r., godz. 14.51Aneta MikołajczykEdycja strony
02.09.2019 r., godz. 14.47Aneta MikołajczykEdycja strony
02.09.2019 r., godz. 14.45Aneta MikołajczykEdycja strony
02.09.2019 r., godz. 14.04Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 15.54Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 15.51Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 15.48Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 15.48Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 15.33Aneta MikołajczykZmiana kolejności podlinków
14.08.2019 r., godz. 15.22Aneta MikołajczykZmiana kolejności podlinków
14.08.2019 r., godz. 15.22Aneta MikołajczykZmiana kolejności podlinków
14.08.2019 r., godz. 15.21Aneta MikołajczykZmiana kolejności podlinków
14.08.2019 r., godz. 12.19Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.18Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.18Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.17Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.16Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.14Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.13Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.13Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.11Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.11Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.08Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.08Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.08Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.06Aneta MikołajczykEdycja strony
14.08.2019 r., godz. 12.06Aneta MikołajczykEdycja strony
02.08.2019 r., godz. 10.33Aneta MikołajczykEdycja strony
02.08.2019 r., godz. 10.33Aneta MikołajczykEdycja strony
19.12.2018 r., godz. 12.50AdministratorZmiana przynależności strony
21.07.2017 r., godz. 13.01Kamil GinkoEdycja strony
21.07.2017 r., godz. 13.01Kamil GinkoDodanie strony

Strona oglądana: 6025 razy.