Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz niezakończonych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia)

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości BrańszczykPrzebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk (2)Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. BrańszczykBudowa i modernizacja dróg w Gminie Brańszczyk W ramach realizacji zadań: Budowa drogi w Nowym Brańszczyku oraz Modernizacja drogi Białebłoto KurzaWykonanie toalety publicznej w BrańszczykuUsługa utrzymania i sprawowania opieki nad wyłapywanymi bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Brańszczyk w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Brańszczyk w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2025 r.Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. TrzciankaOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brańszczyk w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.Powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych z wykorzystaniem emulsji asfaltowej w miejscowościach Nowa Wieś i BudykierzProjekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i TuchlinZakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (2)Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023. (2)Projekt kanalizacji dla wsi TurzynDostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2022/2023.Zakup samochodu typu bus do przewozu osób (2)Zakup samochodu typu bus do przewozu osóbZakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy gm. Brańszczyk (2)Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w okresie od 1 września 2022 r. do zakończenia roku szkolnego w 2023 r.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy gm. BrańszczykAdaptacja budynku remizy OSP w Trzciance – na lokalne miejsce spotkań kulturalnych. (2)Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance – na lokalne miejsce spotkań kulturalnychPrzebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn. (2)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn.Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Szkoły podstawowej w Brańszczyku, Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i w Turzynie.Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowej Wsi, Trzciance i Knurowcu w okresie od 01.09.2021 r. do zakończenia roku szkolnego w 2022 r.Rozbudowa drogi gminnej Nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi.Przydomowe oczyszczalnie ścieków.Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Białebłoto Stara Wieś gmina Brańszczyk.Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka. (2)„Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy” – etap I – stacja wodociągowa.Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka.Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy.Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Rumiankowa, Grzybowa oraz dz. 105 w Brańszczyku.Adaptacja pomieszczenia stołówki szkolnej na potrzeby kuchni ZPO w m. PorębaOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brańszczyk w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnychPrzebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Poręba Kocęby w gminie BrańszczykDowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej Wsi, Trzciance i Knurowcu w okresie od 01.09.2020 r. do zakończenia roku szkolnego w 2021 r.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk (2).Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2020/2021.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk.Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy BrańszczykPrzebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 594 w miejscowości Poręba Kocębysprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brańszczyk, o łącznej powierzchni 6,2664 ha, położonej w miejscowości Trzcianka, w skład której wchodzą działki: nr 1910/3, 1911/5 i 1931/13,Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brańszczyk

Strona oglądana: 36998 razy.