Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Urząd Stanu Cywilnego

Regulacje prawne (podstawowe)
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn.zm.)
• Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1252 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016, poz. 10 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
• Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz.1735)


Uprawnienia i obowiązki kierownika i zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego wynikają z przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wszystkie zdarzenia z dziedziny stanu cywilnego zapisywane są i ewidencjonowane wyłącznie
w systemie teleinformatycznym, a akty stanu cywilnego sporządzone dotychczas w postaci papierowej są przenoszone do systemu elektronicznego. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego. Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnych albo czynności materialno-technicznych.

Czynnościami prawnymi określającymi stan cywilny są: zawarcia małżeństwa, uznanie ojcostwa, oświadczenia rodziców o wyborze imienia i jego zmianie, o powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa itp. W drodze decyzji administracyjnej może nastąpić zmiana tylko nazwiska i imienia.

Właściwy miejscowo wojewoda sprawuje nadzór nad rejestracją stanu cywilnego. Organem odwoławczym od decyzji administracyjnym z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda. Odwołanie kieruje się do wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego na adres:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki pl. Bankowy 1/3, 00-950 Warszawa. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Obowiązuje zasada terytorialności rejestracji stanu cywilnego w zakresie: urodzenie oraz małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia albo zawarcia małżeństwa, zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo znalezienia zwłok.

Pozostałe sprawy mogą być rozpatrywane przez wybranego kierownika stanu cywilnego lub konsula.

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik stanu cywilnego przechowuje przez okres:
• 100 lat – akty urodzeń oraz akta zbiorowe,
• 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe
Po upływie wymienionych okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu 2 lat do Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy, Oddział w Pułtusku.
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
• odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,
• zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
• zaświadczenie o stanie cywilnym.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW I UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

Urząd Gminy w Brańszczyku
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
tel. 29 5929324, 29 5929310
fax. 29 7422811
Godziny pracy:
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wiesław Przybylski
Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest Iwona Bralewska

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Wytworzył:Kamil Ginko, data: 10.02.2016 r., godz. 11.16
Wprowadził:Kamil Ginko, data: 10.02.2016 r., godz. 11.16
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 08.02.2022 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2022 r., godz. 15.33Patryk RajchenbachEdycja strony
25.11.2020 r., godz. 09.01Ewa SwulińskaEdycja strony
18.11.2020 r., godz. 09.41Ewa SwulińskaEdycja strony
22.07.2019 r., godz. 08.55Aneta MikołajczykEdycja strony
05.02.2019 r., godz. 15.22Aneta MikołajczykEdycja strony
05.02.2019 r., godz. 15.22Aneta MikołajczykEdycja strony
09.11.2018 r., godz. 14.06Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 15.24Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 14.38Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 12.27Aneta MikołajczykEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 12.27Aneta MikołajczykEdycja strony
07.02.2018 r., godz. 14.26Aneta MikołajczykEdycja strony
03.11.2016 r., godz. 14.03Kamil GinkoEdycja strony
20.10.2016 r., godz. 10.19Kamil GinkoEdycja strony
02.03.2016 r., godz. 15.51Kamil GinkoEdycja strony
10.02.2016 r., godz. 12.31Kamil GinkoEdycja strony
10.02.2016 r., godz. 11.16Kamil GinkoDodanie strony

Strona oglądana: 4149 razy.