Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Źródło prawa

WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW OPUBLIKOWANYCH W DZIENNIKU USTAW

Dziennik Ustaw to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych. W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Są nimi:
 1. Konstytucja,
 2. ustawy,
 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,
 6. umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów,
 7. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
 8. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra,
 9. akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju,
 10. akty prawne dotyczące referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
 11. akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu,
 12. akty prawne dotyczące skrócenia kadencji Sejmu,
 13. akty prawne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 14. akty prawne dotyczące powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 15. akty prawne dotyczące stanu wojennego,
 16. akty prawne dotyczące stanu wyjątkowego,
 17. akty prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej,
 18. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
 19. obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów,
 20. inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.


WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW OPUBLIKOWANYCH W MONITORZE POLSKIM

Monitor Polski to oficjalny publikator aktów prawnych nie będących źródłem prawa powszechnie obowiązującego, a także wszelkich decyzji organów władzy publicznej, które - jakkolwiek - z różnych względów powinny zostać upublicznione.

W Monitorze Polskim publikowane są m.in.:
 1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy,
 2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy,
 3. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone,
 4. regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego,
 5. decyzje Sejmu i Senatu dotyczące powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
 6. akty urzędowe Prezydenta dotyczące:
  1. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
  2. skracania kadencji Sejmu,
  3. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
  5. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
  6. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
  7. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
  8. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
  9. powoływania sędziów,
  10. nadawania tytułu naukowego profesora,
  11. mianowania na stopień generała i równorzędny,
  12. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Opracowanie na podstawie: Wikipedia
Opublikował: Artur Laskowski

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Administrator, data: 07.01.2010 r., godz. 16.40
Ostatnia aktualizacja:Administrator, data: 19.12.2018 r., godz. 12.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2018 r., godz. 12.48AdministratorZmiana przynależności strony
07.01.2010 r., godz. 16.40AdministratorDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 8145 razy.