Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Ewidencja ludności

EWIDENCJA LUDNOŚCI – polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ustawodawca wskazał, że ewidencja ludności polegać ma na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk i zgonach.

Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym „ rejestrem PESEL”, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zwanego organem gminy.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz.388)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z dnia 14 października 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn.zmianami)
• Ustawa z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( t.j. Dz.U. z 2014 r.poz.1114)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1060 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz.U. z 2012 r, poz. 347 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2013 r. poz.1650 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1525)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1182
z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2014r., poz.1114)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych
z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2011 r.
• w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW I UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

Urząd Gminy w Brańszczyku
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel. 29 5929324, 29 5929310
fax. 29 7422811
e-mail usc@branszczyk.pl

Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Pokój nr 3

Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich jest Teresa Kasprowicz


Wytworzył:Kamil Ginko, data: 07.07.2016 r., godz. 09.25
Wprowadził:Kamil Ginko, data: 07.07.2016 r., godz. 09.25
Ostatnia aktualizacja:Kamil Ginko, data: 07.07.2016 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 09.34Kamil GinkoEdycja strony
07.07.2016 r., godz. 09.33Kamil GinkoEdycja strony
07.07.2016 r., godz. 09.25Kamil GinkoDodanie strony

Strona oglądana: 452 razy.