Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli zmienił się adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał dowód - nie trzeba wymieniać dowodu.
Dowód osobisty - dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.
Dowód może mieć również osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat (na przykład, jeśli chce
podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć:
• kiedy upływa termin jego ważności - wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem
ważności obecnego dowodu,
•jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (np. zmiana nazwiska) - jak najszybciej,
•jeśli doszło do zmiany wizerunku twarzy, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie
właściciela dowodu (np. operacja plastyczna twarzy) - jak najszybciej,
•jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu - jak najszybciej.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego – dostepny w urzędzie gminy i na stronie inernetowej
urzędu,
- aktualna fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku -
szczegółowe informacje w załączniku “zdjęcie do dowodu”,
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport – do wglądu.
Złożenie wniosku:
- wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
- w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,
wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Jeżeli do ukończenia 18 roku życia zostało
mniej niż 30 dni – osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek
osobiście;
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności
prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia;
- jeżeli choroba, niepełnosprawność lub inna niedająca się pokonać przeszkoda uniemożliwia osobiste złożenie wniosku, należy poinformować o tym organ gminy, który zapewni przyjęcie
wniosku w miejscu pobytu tej osoby.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Dowód osobisty wydany po 1.03.2015 r. ważny jest:
•10 lat od daty wydania - dla osób, które w chwili wydania dowodu ukończyły 5 rok życia,
• 5 lat od daty wydania - dla dzieci, które w chwili wydania dowodu nie ukończyły 5 roku życia
Termin realizacji
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym informuje urzędnik.
Odbiór gotowego dowódu osobistego
Dowód należy odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożono wniosek. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Dowód osobisty wydawany:
1/ osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (do 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnione całkowicie) odbiera rodzic albo opiekun prawny,
2/ osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (13-18 lat oraz ubezwłasnowolnione częściowo) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w Twoim domu), dowód może odebrać za Ciebie pełnomocnik.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Zdjęcie do dowodu osobistego

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego


Ustawa o dowodach osobistych z dnia 06.08.2010r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu


Miejsce składania dokumentów i uzyskania bliższych informacji w w/w sprawie:

Urząd Gminy Brańszczyk
ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
pokój nr 4 (parter)
tel./fax (29) 5929325
e-mail: iwona.bralewska@branszczyk.pl


Wytworzył:Iwona Bralewska, data: 19.05.2016 r., godz. 12.15
Wprowadził:Nieznany, data: 11.08.2010 r., godz. 05.34
Ostatnia aktualizacja:Kamil Ginko, data: 19.05.2016 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2016 r., godz. 12.19Kamil GinkoEdycja strony
19.05.2016 r., godz. 12.17Kamil GinkoEdycja strony
19.05.2016 r., godz. 12.16Kamil GinkoEdycja strony
19.05.2016 r., godz. 12.16Kamil GinkoEdycja strony
19.05.2016 r., godz. 12.15Kamil GinkoEdycja strony
19.05.2016 r., godz. 12.05Kamil GinkoEdycja strony
11.08.2010 r., godz. 05.34NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2443 razy.