Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

2022


Podstrony:
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego
  zawiadamia się, że w dniu 12-12-2022 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 18/2022 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Budowa drogi gminnej w Trzcianka-Niemiry''.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego
  zawiadamia się, że w dniu 7 grudnia 2022 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 17/2022 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W''
 • OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii
  Minister Rozwoju i technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 25 listopada 2022 r., znak: DLI-II.7620.11.2022.AZ.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 3/SPEC/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: WI-I.747.4.20.2021.PSS, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:,,budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów'' w zakresie budowy 8 odcinków danej linii.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 1 grudnia 2022 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznią ścieków dla miejscowości Dalekie - Tartak Gmina Brańszczyk pow. wyszkowski”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 listopada 2022 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na docinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w miejscowości Brańszczyk, gmina Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego
  zawiadamia się, że w dniu 29.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Zarządu powiatu Wyszkowskiego w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku w msc. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8'' gm. Brańszczyk
 • Zawiadomienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego
  Zawiadamia się, że w dniu 04 listopada 2022 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję nr 14/2022 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka".
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 17 listopada 2022 r.
  o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję - znak: ROP.I.6220.5.2021 z dnia 26.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2022 r.
  o wydaniu decyzji Nr 212/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Ostrołęka-Stanisławów'', w zakresie przebudowy 3 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii wysokiego napięcia.
 • OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 listopada 2022 r.
  zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 9/SPEC/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., znak: WI-I.747.4.19.2021.MP, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów” w zakresie budowy 26 odcinków danej linii, sprostowaną postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 186/SAAB/2022 z dnia 14 lutego 2022 r., znak: WI-I.747.4.19.2021.MP.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25 października 2022 r.
  o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję-znak: ROP.I.6220.1.2022 z dnia 09.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego
  o wydaniu decyzji Nr 11/2022 opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku". Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 17 października 2022 r.
  o zgromadzeniu dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznia ścieków dla miejscowości Dalekie - Tartak Gmina Brańszczyk pow. wyszkowski".
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 października 2022 r.
  zostało wszczęte postępowanie, z wniosku Wójta gminy Brańszczyk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Budowa drogi gminnej Trzcianka - Niemiry''.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 07 październik 2022 r.
  w związku ze złożonym wnioskiem, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ok. km 31+700 rzeki Bug, nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 536/16, 537/16, 538/16 obręb Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski oraz gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ok. km 31+700 rzeki Bug ścieków w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, z lokalizacją na działce o nr ew. 538/16 obręb Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 3 października 2022 r.
  wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 44107W Nowe Budy - Przyjmy realizowana w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi transportu rolnego Nowe Budy Przyjmy''.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego
  w dniu 14 lutego 2022 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Mazowieckiego Nr 186/SAAB/2021 o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Nr 9/SPEC/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. , wydanej na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna dotyczącej ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pod nazwą: inwestycja ,,Budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 26 odcinków danej linii''.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 września 2022 r.
  o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Brańszczyk w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka".
 • ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
  o prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołęka (etap II), zgromadzony został cały materiał dowodowy.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 września 2022 r.
  o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn.: ,,budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka- Stanisławów'' w zakresie przebudowy 3 obiektów z nią kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii wysokiego napięcia''.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 06 września 2022 r.
  o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Brańszczyk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W".
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 06 września 2022 r.
  o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Brańszczyk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 09 września 2022 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od msc. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 w miejscowości Niemiry gm. Brańszczyk."
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
  wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 27+500 rzeki Bug nowych obiektów budowlanych tj. zbiornika naziemnego na gaz płynny, posadowionego na płycie fundamentowej dla potrzeb budynku mieszkalnego z lokalizacją na działce o numerze ewidencyjnym 303/11 obręb Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r.
  w dniu 19 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Wójta Gminy Brańszczyk , w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Budowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 24 sierpnia 2022 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Sedigroup Sp. z o. o. Turzyn 191H, 07-221 Brańszczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hal magazynowych wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Turzyn, działki nr ew. 102/2, 103/2, 104/2, 107, 108, 109/2, 110/5 gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2022 r.
  o wydaniu postanowienia Wojewody Mazowieckiego Nr 688/SAAB/2022, o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Nr 99/SPEC/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., wydanej na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna dotyczącej ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 02 sierpnia 2022 r.
  w związku ze złożonym wnioskiem, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 44+000 rzeki Bug nowych obiektów budowlanych tj. zbiornika naziemnego na gaz płynny posadowionego na płycie fundamentowej dla potrzeb budynku mieszkalnego z lokalizacją na działce o numerze ewidencyjnym 284/3 obręb Tuchlin, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 03 sierpnia 2022 r.
  w związku ze złożonym wnioskiem, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 39+500 rzeki Bug, nowych obiektów budowalnych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, budynku gospodarczo-garażowego oraz zbiornika naziemnego na gaz płynny posadowionego na płycie fundamentowej, z lokalizacją na działce o numerze ewidencyjnym 86 obręb Stare Budy, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski oraz gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 39+500 rzeki Bug ścieków w szczelnym bezodpływowym zbiorniku, z lokalizacją na działce o numerze ewidencyjnym 86 obręb Stare Budy, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2022 r.
  Zgodnie z art. 10 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 4 maja 2022 r. została wydana decyzja Nr 330/SAAB/2022 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 29 lipca 2022 r.
  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowów przydrożnych po lewej i prawej stronie drogi wraz z przepustami pod zjazdami, przebudowę rowu przydrożnego poprzez przebudowę przepustu pod jezdnią i przebudowę przepustu na rzece Struga pod jezdnią oraz prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące przepustu, tj. prowadzenie przepustu w postaci kanału technologicznego przez rzekę Struga, z lokalizacją na działce nr: 1752/2, 1753/2, 1754/2, 1755/2, 1756/2, 1757/2, 1758/2, 1759/2, 1760/2, 1761/2, 1762/2, 1763/2, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, m92, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1747/2, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654/1, 1655, 1656/1, 1657, 1658, 1659, 1616/1, 1747/1, 1750, obręb 0017 — Trzcianka oraz 34, 101, 102, 283/1, 283/2, 221, 282, 287, 292/2, 293, obręb 0008 - Niemiry, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, w związku z planowaną inwestycją: „Budowa drogi gminnej TrzciankaNiemiry”.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) znak: WOOŚ-II.420.39.2022.PT.2 z dnia 29 lipca 2022
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
  o wydaniu w dniu 21 lipca 2022 r. decyzji, znak: WOOŚ-II.420.4.2022.AG.10, którą umorzył w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa odwodnienia pasa rozdziału trasy głównej i poprawa sytemu odwodnienia dróg dojazdowych drogi ekspresowej S8 na odcinku Ia w km ok. 516+482,66 do km 529+470,00 oraz na odcinku Ib w km 529+470,00 do km 545+582,04.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22 lipca 2022 r.
  o wszczęciu w dniu 06.07.2022 r. postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Brańszczyk reprezentowanej przez firmę Aqua Inżynieria Obsługa Inwestycji Mariusz Macierakowski adres: ul. Agrestowa 8, 07- 410 Ostrołęka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z tłocznia ścieków dla miejscowości Dalekie - Tartak Gmina Brańszczyk pow. wyszkowski" oraz wystąpienia do organów współdziałających
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22 lipca 2022 r.
  o zgromadzeniu dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w miejscowości Brańszczyk, gmina Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22 lipca 2022 r.
  o zgromadzeniu dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od msc. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 w miejscowości Niemiry, gmina Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni W Dębem z dnia 26 maja 2022 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na doprowadzeniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Dystrybucyjnego Lidl w miejscowości Turzyn, zlokalizowanego na drodze nr ew. 1906, obręb Turzyn, gmina Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2022 r.
  O WYDANIU DECYZJI STWIERDZAJACEJ NABYCIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA. WOJEWODA MAZOWIECKI informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), że w dniu 7 lipca 2022r. została wydana decyzja Nr 416/O/2022, znak: SPN-O.7533.19.2022.EK w sprawie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nieustalony).
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2022 r.
  O WYDANIU DECYZJI STWIERDZAJACEJ NABYCIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA. WOJEWODA MAZOWIECKI informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), że w dniu 7 lipca 2022r. została wydana decyzja Nr 415/O/2022, znak: SPN-O.7533.18.2022.EK w sprawie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nieustalony).
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 22 czerwca 2022 r.
  w sprawie wyznaczenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowów przydrożnych po lewej i po prawej stronie drogi wraz z przepustami pod zajazdami, przebudowę rowu przydrożnego poprzez przebudowę przepustu pod jezdnią i przebudowę przepustu pod jezdnią i przebudowę przepustu na rzece Struga pod jezdnią oraz prowadzenie przez powierzenie wody płynące przepustu tj. prowadzenie przepustu w postaci kanału technologicznego przez rzekę Struga
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Wody Polskie z dnia 26 maja 2022 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzeniu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Dystrybucyjnego Lidl w miejscowości Turzyn, zlokalizowanego na działce nr ew. 1906, obręb Turzyn, gm. Brańszczyk do prawostronnej odnogi rzeki Bug
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą o nowy budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 154/1 i 155/9 w miejscowości Poręba - Kocęby, gm. Brańszczyk''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30 maja 2022 r.
  o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa przystani wraz z ciągiem spacerowym nad rzeką Bug w miejscowości Brańszczyk, gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2022 r.
  ws decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych MOP III Budykierz''
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2022 r.
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA - SPN-O.7533.19.2022.EK
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2022 r.
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA - SPN-O.7533.18.2022.EK
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  zawiadamiające, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 99/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: ,,budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów'' w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 4 maja 2022 r.
  w sprawie zgromadzenia dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowa zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą o nowy budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 154/1 i 155/9 w miejscowości Poręba - Kocęby, gm. Brańszczyk''
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego
  zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej inwestycji ,,budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów. część 7: budowa stanowisk słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Długosiodło, Brańszczyk, Jadów, Strachówka i Stanisławów''.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji SR.6541.1.2022, w sprawie zatwierdzenia "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej warunki posadowienia dla potrzeb budowy linii 400kV relacji Ostrołęka-Stanisławów Etap II - odcinek 6 i 7 rejon miejscowości: Grądy Szlacheckie, Znamiączki, Chrzczanka Włościańska, Chrzczanka Folwark, Budy Przetycz, Przetycz Włościańska, Stasin, Zygmuntowo, Sieczychy, Dalekie Tartak, Trzcianka, Wyszków, Skuszew, Kamieńczyk, Fidest, Basinów, gmina: Długosiodło, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie."
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  w dniu 11 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, następnie wniosek został zmieniony dnia 4 kwietnia 2022 r. dla inwestycji ,,budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów'', w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 31 marca 2022 r.
  w sprawie wydania decyzji nr 116/2022 w dniu 31 marca 2022 r. pozwolenia wodnoprawnego
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa z dnia 24 marca 2022 r.
  w sprawie zawiadomienia, iż Minister Klimatu i Środowiska stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie od decyzji nr 1/22/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 marca 2022 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej warunki posadowienia dla potrzeb budowy linii 400kV relacji Ostrołęka - Stanisławów Etap II - odcinek 6 i 7 rejon miejscowości: Grądy Szlacheckie, Znamiączki, Chrzczanka Włościańska, Chrzczanka Folwark, Budy Przetycz, Przetycz Włościańska, Stasin, Zygmuntowo, Sieczychy, Dalekie Tartak, Trzcianka, Wyszków, Skuszew, Kamieńczyk, Fidest, Basinów, gmina: Długosiodło, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie".
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 14 marca 2022 r.
  w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km. ok 31+850 rzeki Bug, nowych obiektów budowlanych na działce o nr ew. 726 w miejscowości Przyjmy, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2022 r.
  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w miejscowości Brańszczyk, gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2022 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od msc. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 w miejscowości Niemiry, gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 7 marca 2022 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 4405W z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o nr 1462/2 w miejscowości Trzcianka, gmina Brańszczyk
 • INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 lutego 2022 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. drogi gminnej ul. Spokojnej na działkach o nr 1686, 313/6, 313/5, 312/4, 313/56, 1687/3, 311/2 obręb 0004 Brańszczyk, gm. Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 2 marca 2022 r.
  o ostatecznym terminie składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 17 lutego 2022 r.
  w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie 44+250 km rzeki Bug, na prawym obwałowym brzegu rzeki w rejonie około 3+560 km wału przeciwpowodziowego rzeki Bug o nazwie ,,Udrzyn-Tuchlin wał B'' nowych obiektów budowlanych
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2022 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej Nr 4405W, płynącego wraz z wykonaniem przepustu z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę o numerze 1462/2 w miejscowości Trzcianka, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa z dnia 18 lutego 2022 r.
  w sprawie zawiadomienia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Kultury i Środowiska od decyzji Nr 1/22/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r., znak: PZ-PI-I.7033.402021.KM nakładającej na Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w warszawie obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 lutego 2022 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
 • ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2022 r.
  w dniu 19 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku inwestora: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych MOP III Budykierz w pasie drogi ekspresowej S8 wraz z instalacją gazu płynnego''. Wojewoda Mazowiecki w dniu 26 stycznia 2022 r. wydał postanowienie Nr 95/SAAB/2022, w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 90 dni.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 stycznia 2022 r.
  w sprawie wydania decyzji Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 w miejscowości Niemiry, gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa z dnia 26 stycznia 2022 r.
  w sprawie wydania decyzji 25 stycznia 2021 r. NR 1/22/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak: PZ-PI-I.7033.40.2021.KM nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53, obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2022 r.
  w sprawie wydania decyzji Nr 3/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: ,,budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów'' w zakresie budowy 8 odcinków danej linii
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2022 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 26 odcinków danej linii''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 18 stycznia 2022 r.
  w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wytworzył:Ewa Swulińska, data: 18.01.2022 r., godz. 08.17
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 18.01.2022 r., godz. 08.17
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 23.03.2022 r., godz. 15.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2022 r., godz. 15.57Patryk RajchenbachZmiana kolejności podlinków
18.01.2022 r., godz. 08.17Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 2014 razy.