Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 2 lutego 2012

dotyczące przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowości Daleki Tartak.
działając na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż następujących niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność gminy Brańszczyk, dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie urządzona jest księga wieczysta KW OS1W/00023746/5 położonych w miejscowości Dalekie-Tartak, gmina Brańszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Niezabudowane działki gruntu w kształcie zbliżonym do prostokąta i trapezu położone na terenie, na którym istnieje możliwość podłączenia do infrastruktury: sieci elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej.
Działki zlokalizowane w centrum miejscowości, na terenie rozbudowującego się osiedla domków jednorodzinnych. Najbliższe otoczenie stanowią działki budowlane, posesje mieszkalne, posesje usługowe i teren PKP.

1.Działka nr 105/10 o pow. 1013 m2 – cena wywoławcza – 35.455 zł. wadium(2.500 zł)
2.Działka nr 105/11 o pow. 1043 m2 – cena wywoławcza – 36.505 zł. wadium(2.500 zł)
3.Działka nr 105/16 o pow. 1001 m2 – cena wywoławcza – 35.035 zł. wadium(2.500 zł)
4.Działka nr 105/17 o pow. 1001 m2 – cena wywoławcza – 35.035 zł. wadium(2.500 zł)
5.Działka nr 105/18 o pow. 1001 m2 – cena wywoławcza – 35.035 zł. wadium(2.500 zł)
6.Działka nr 105/19 o pow. 1001 m2 – cena wywoławcza – 35.035 zł. wadium(2.500 zł)
7.Działka nr 105/20 o pow. 1139 m2 – cena wywoławcza – 37.872 zł. wadium(2.500 zł)
8.Działka nr 105/3 o pow. 1318 m2 – cena wywoławcza – 46.130 zł. wadium(3.000 zł)

Przetarg odbędzie się 20 marca 2012 roku o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy
w Brańszczyku przy ul. Jana Pawła II 45 (sala nr 1).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Brańszczyk wadium w wysokości podanej powyżej w nawiasach, z podaniem numeru działki, której dotyczy wpłata, najpóźniej do dnia 15 marca 2012 roku na konto BS Ostrów Maz. O/Brańszczyk nr 45 8923 1063 0500 0710 2005 0005.
Za datę wniesienia wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Brańszczyku.
Osoby przystępujące do przetargu powinny przedstawić komisji przetargowej następujące dokumenty:
1.Dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
2.Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3.W przypadku nabycia nieruchomości do majątku odrębnego należy okazać oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu odrębności majątkowej.
4.Pełnomocnicy winni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5.W przypadku pełnomocnika notarialnego – kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem.
6.W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (aktualny wpis z KRS).

Postąpienie ceny wywoławczej wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Brańszczyku BS Ostrów Maz. O/Brańszczyk nr 29 8923 1063 0500 0710 2005 0002 najpóźniej w terminie 3 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.
Koszty notarialne ponoszą nabywcy.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brańszczyku (pokój nr 15) lub pod nr tel. 29/ 679 40 40 wew. 389.


Wójt Gminy Brańszczyk
Mieczysław PękulWytworzył:Krystyna Kulesza, data: 02.02.2012 r., godz. 08.00
Wprowadził:Kamil Ginko, data: 09.02.2012 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Kamil Ginko, data: 09.02.2012 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.02.2012 r., godz. 10.31Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2012 r., godz. 10.30Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2012 r., godz. 10.29Kamil GinkoDodanie strony

Strona oglądana: 2402 razy.