Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Kompetencje rady gminy

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 2 Dz.U. z 2024 r. poz. 609)
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez rade gminy,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
  1. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn.zm.), a także wznoszenia pomników,
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
  1. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Wytworzył:Kamil Ginko, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.03.2008 r., godz. 06.45
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 09.05.2024 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2024 r., godz. 13.17Ewa SwulińskaEdycja strony
09.05.2024 r., godz. 13.17Ewa SwulińskaEdycja strony
17.01.2023 r., godz. 12.27Ewa SwulińskaEdycja strony
29.03.2022 r., godz. 13.11Ewa SwulińskaEdycja strony
13.01.2022 r., godz. 09.42Ewa SwulińskaEdycja strony
08.09.2021 r., godz. 12.49Ewa SwulińskaEdycja strony
01.06.2020 r., godz. 17.38Ewa SwulińskaEdycja strony
13.01.2020 r., godz. 16.29Aneta MikołajczykEdycja strony
13.01.2015 r., godz. 13.28Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.39Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.39Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.38Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.34Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.33Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.28Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.25Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.23Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.21Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.19Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.18Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.18Kamil GinkoEdycja strony
23.03.2012 r., godz. 12.14Kamil GinkoEdycja strony
14.01.2011 r., godz. 10.20Kamil GinkoEdycja strony
17.03.2008 r., godz. 06.45NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5017 razy.